1. صفحه نخست
  2. اسم پسر

دسته: اسم پسر

اسم اصیل پسرانه همراه معنی آن

#آرسام اسم پسرانه با ریشه فارسی به معنی : بسیار قوی و نیرومند

اسم اصیل پسرانه همراه معنی اسم

#رادین اسم پسرانه با ریشه فارسی به معنی : جوانمرد و بخشنده

اسم اصیل پسرانه

#مرتضی اسم پسرانه با ریشه عربی به معنی : پسندیده شده و همچنین از القاب امام علی (ع) است.

اسم اصیل پسرانه

#یاسین اسم پسرانه با ریشه عربی نام سوره سی و ششم قرآن کریم وهمچنین از اسامی حضرت محمد (ص)

نام های اصیل پسرانه

#سهیل اسم پسرانه با ریشه عربی نام روشنترین و زیباترین ستاره ی صورت فلکی سفینه(کِشتی)