در دوران پیش از نوجوانی با دخترم چگونه برخورد کنم؟

برخورد با دختران بین 10 تا 12 سال. در دوران پیش از نوجوانی با دخترم چگونه برخورد می کنم؟ می توان گفت مرحله قبل از بزرگسالی مرحله مقدماتی برای ورود به سخت ترین سن برای…