مشکلات کودک در روز اول مدرسه

چگونه کودک در روز اول مدرسه خود را می بیند؟ چه مشکلی برای کودکان در روز اول مدرسه وجود دارد؟ تأثیرات عدم سازگاری کودک با مدرسه خود چیست؟ بهترین راهها برای کمک به کودک برای…