احکام حیض بانوان-روزه نذر و حیض

س 217: اگر زنی که به خاطر نذر روزه روز معیّنی روزه‏دار است، در حال روزه حیض شود، چه تکلیفی دارد؟ ج: روزه‏اش با عادت شدن، ولو در یک جزء از روز باشد، باطل مى‏شود…