حکم برجستگی مو زیر چادر یا روسری

مدل دم اسبی مو ❓اگر موها را طوری ببندیم که به صورت دم اسبی باشد، یعنی از پشت سر موها بر جسته شوند، و این برجستگی از روی چادر یا روسری در مواجهه با نامحرم…