کدام حرف ها را نباید به شوهرتان بگویید

دیدی؟ دیدی؟ با خانواده همسرتان دچار اختلاف شده‌اید و درخانه مدام برای همسرتان خط ونشان می‌کشید؟ تا بحال به این فکر کرده‌اید که او مسئول رفتارهای دیگران نیست وقرارنیست مدام به آنها برای درست رفتار…