مشکل با شوهرو خانواده شوهر

هنگامی که لانه زناشویی از منبع محبت ، رحمت ، آرامش ، قدرت ، خوشبختی و ایمنی به دیواره های خنک تبدیل می شود که باعث می شود هیچ گرمی یا ثبات نداشته باشیم بلکه…