تولید کننده ازن ژنراتورهای صنعتی دائم کار

استفاده از ازن مانع تشکیل کلرین یا بروم که حاوی محصولات جانبی مانند کلرامین و trihalomethanes است، می شود.