اشتباهات رایج آرایش چشم

🔸کشیدن چشم 🔸تجاوز از حد ابرو 🔸خط‌چشم خیلی کلفت 🔸سایه زدن بعد از خط‌چشم 🔸کشیدن بیش از حد گوشه چشم 🔸با چشم بسته