نکته مهم مسائل مالی خانواده

مردان تصور می‌کنند مهارت خاصی در اداره ی مسائل مالی دارند و می‌توانند از لحاظ مالی زندگی را اداره کنند . اگر آن‌ها احساس کنند که نمی‌توانند وضعیت مالی زندگی‌شان را حفظ کنند، احساس شکست…