قدرت و توانایی زنان – بانوان در جهان

انتظار می رود سال آینده ، سال 2020 ، سال حتی بزرگتری برای حقوق زنان در سراسر جهان باشد. این برنامه چندین نقطه عطف از جمله 25 سالگرد سکوی عملیاتی پکن ، پیشرفته‌ترین برنامه جهانی…