بارداری کم خطر – بارداری پر خطر

قرار ملاقات ها در دوران بارداری از سایت یکی یه دونه : احساسات شما ، از جمله اینکه آیا نگرانی در مورد ایمنی خود دارید حرکات ، رشد و موقعیت کودک و قلب کودک علائم…