نکته مهم درباره بازی جنسی کودکان

اگر با صحنه ای از کنجکاوی یا بازی جنسی فرزندتان مواجه شدید: به هیچ وجه با عصبانیت و پرخاش برخورد نکنید و کاملا خونسرد باشید. با آرامش کودکان را از یکدیگر جدا کرده و با…