هفته دوازدهم بارداری

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی ، می توانید دریابید که 12 هفته حامله هستید چه انتظاری را داشته باشید. شما در 12 هفته باردار هستید رحم شما در حال حاضر…