نحوه برخورد کودک ضعیف در مدرسه

این امکان وجود دارد که کودک سالم ، سالم باشد و حتی از هوش و فعالیت ذهنی نیز برخوردار باشد ، اما او از نظر تحصیلاتی ضعیف است زیرا دوست ندارد درس بخواند ، یا…