چگونگی برخورد با همسر در جمع

🔺 هیچ گاه در جمع ، به بیان ضعف های همسرتان نپردازید ، حتی به شوخی . مردها به این موضوع حساسیت بیشتری دارند ! 🔺 متأسفانه برخی از نقاط ضعف همسرشان به عنوان ابزاری…