هفته اول بعد از بدنیا آمدن نوزاد

نوزاد شما هفته اول را صرف تغذیه ، خوابیدن و پیوند با شما می کند. شما می توانید با گذراندن وقت خندیدن ، صحبت کردن و لبخند زدن با نوزاد خود پیوند برقرار کنید. اگر…