چرا بچه حرف گوش نمیده؟

از مهمترین علل نافرمانی کودکان باید در نحوه نادرست دستور دادن به آنان جستجو کرد. دادن دستورات مبهم و پشت سر هم زمینه ساز نافرمانی کودک است.