خوابیدن بیش از اندازه در صبح

👈🏻خوابیدن بیش ازحد موجب تولید هورمون های استرس شده که باعث افزایش گرسنگی میشوند. 👈🏻همچنین خوابیدن بیش از 10ساعت منجر به شاخص توده بدنی بالاتر میشود.