بیش فعالی و حواس پرتی در کودکان و راه درمان آن

مقیاس بیش فعالی و حواس پرتی مقیاس بیش فعالی و حواس پرتی را می توان با استفاده از آزمون حواس پرتی ، که یک سری تست و سؤال برای ارزیابی 3 عنصر اساسی است ،…