راه تشخیص بیکینگ پودر سالم

یک قاشق کوچک بکینگ پودر را در یک استکان آبجوش بریزید اگر بجوش افتاد بکینگ پودر شما سالم و تازه است.