مضرات نگاه کردن تلوزیون برای کودکان

🔴کودک فقط با بازی و تحرک رشد میکند، با خیره شدن به صفحه دیجیتالی فقط مغز آسیب میبیند. تماشای تلویزیون زیر دو سال باعث آسیب و مرگ سلولهای مغزی کودک میشود