کودک خود را نترسانید

کودکی که تهدید شده و احساس نا امنی می‌کند این ترس را همیشه به شکل واضح بروز نمی‌دهد. بلکه آن را به شکل هاى مختلفى همچون ناخن جویدن، لکنت زبان، شب ادرارى، کم رو و…