ترفندهایی برای ترغیب کودکان به مطالعه کردن

چگونه کودکان صحیح مطالعه کنند؟ چگونه کودک را در مدرسه می خواهیم و درس می خوانیم؟ چگونه زمان مطالعه را برای کودکان ترتیب دهم؟ چگونه می توانم فرزندانم را به تنهایی به تحصیل بازگردانم هر…