راه درمان ترک پوست در بانوان

یک لیمو را از وسط نصف کرده بمدت 15 دقیقه بصورت دایره وار روی ترک ها بمالید.تامواد لیموکاملا جذب پوست شود هر روزاین کاررو انجام دهید.