تفاوت بین پسر و دختر

پسرها بیشتر در زندگی با حوادث روبه رو می‌شوند،مثل : اخراج از مدرسه، استقبال از خشونت، الکل، مواد مخدر و هزاران نوع از این دست. سایت یکی ۱ دونه تفاوت‌های دو جنس زود آشکار می‌شود.…