بازگشت به مطالعه پس از قطع چندین سال

چگونه می توان پس از ترک تحصیل برای مدت طولانی به مطالعه بازگشت؟ آیا مدت زیادی طول می کشد تا دوباره به فضای مطالعه عادت کنید؟ اقدامات لازم برای تسهیل بازگشت ما به مطالعه چیست؟…