همسرم دوست دختر دارد چه کار کنم؟

به او ببگویم کهمتوجه رابطه اش شده ام؟ من و همسرم چندین سال است ازدواج کرده ایم و همدیگر را بسیار دوست داریم. او مردی مهربان و با اخلاق است ولی نمیدانم چگونه گرفتار این…