تنبیه دانش آموز در مدرسه

اشتباهاتی که معلم مرتکب می شود و اعتبار خود را در هنگام مجازات دانش آموز هزینه می کند ، چیست؟ چگونه می توانید دانش آموزان خود را به شیوه ای مؤثر مجازات کنید؟ این شواهد…