جراحی کوچک کردن پستان زن و خطرات آن

جراحی کاهش پستان چیست؟ خطرات کاهش پستان چیست؟ نشانه هایی از عمل جراحی کاهش پستان و آماده سازی قبل و بعد از کاهش پستان شکل نامناسب سینه ها ، یا وزن اضافی آنها یا نادیده…