حدیث سلامتی خوردن آب

🍶 #آب را جرعه جرعه بیاشامید و سرنکشید، چون‌که از سرکشیدن آب، بیماری ڪبدی ایجاد می‌شود.