راه جلوگیری از لرزش دست

لرزش دست در جوانی یکی از نشانه های استرس است. مصرف عناب با کاهش استرس ، لرزش دست را کاهش می دهد.