حد و حدودبقیه در رابطه با شما

سیاستهای_زنانه وقتى توى یه جمعى هستین قرار نیست وقتى سکوت شد حتما شما سر صحبت رو باز کنین. یا اگر بقیه داشتن تعریفى میکردن قرار نیست که شما هم حتما همون حرف رو ادامه بدین…