دادن حق انتخاب به کودک

به دو منظور والدین باید به کودکان حق انتخاب بدهند: 🌹🌹🌹🌹 🌸۱- جلوگیری از نه گفتن های اضافی و قشقرق 🌸۲- افزایش اعتماد به نفس اگر به کودک بیش از ظرفیتش، حق انتخاب بدهید، انگار…