نکات بارداری هفته بیست و سوم

در راهنمای بارداری سایت یکی یه دونه به صورت هفتگی به هفته ، می توانید دریابید که 23 هفته حامله هستید چه انتظاری را داشته باشید. شما در 23 هفته باردار هستید تقریباً همه خانمها…