پاداش کمک به همسر

🍃🌹 هیچ مردی نیست ؛ 🍃🌹 که در کارهای منزل ، 🍃🌹 به همسرش کمک کند ؛ 🍃🌹 مگر اینکه ؛ 🍃🌹 به ازای هر تار موی بدنش ، 🍃🌹 عبادت یکسال به او می…