آموزش طرز تهیه پاچینی خوشمزه

برای درست کردن پاچینی ابتداپوست کتف مرغ جداکرده بعدگوشت ازقسمت انتها باچاقوبریده به سمت انتها میتراشیم وداخل مواد که شامل پیاز وابلیمو وزعفران وفلفل ونمک میباشد به مدت دوساعت استراحت میدیم سپس ازموادخارج کرده وگوشت…