با کودک پرخاشگر چگونه رفتار کنیم

به هیچ وجه به فرزندتان اجازه ندهید با شما یا هر فرد دیگری گستاخانه و بی ادبانه صحبت کند یا از زبان آزاردهنده استفاده نماید. سایت یکی ۱ دونه اگر او چنین زبانی را به…