برای پرشدن صورت چه کار کنیم

💓 _ماساژ گونه ها با روغن خراطین و یا روغن زفت روزی۲بار _عرق یونجه باعسل ۱ فنجان قبل از نهار و شام _دمکرده و یا عرق رازیانه باعسل تا سه ماه روزی یک بار