پریدن بچه هاباعث افزایش قد آنها می شود

✨پریدن باعث میشود صفحات رشد زیر زانو ضربه بخورد در نتیجه رشد قد کودک بهتر میشود.