علت تیرگی پوست در برخی قسمت های بدن خانم ها

دلایل رنگ تیره ناحیه حساس ، و چه درمانی وجود دارد؟ آیا تاکنون متوجه مناطقی در بدن خود شده اید که تاریک تر از دیگران هستند؟ این نواحی شامل زیر بغل ، آرنج ، زانو…