پیام زیبای روز مادر

پیشانیش را ببوسید قربان صدقه اش بروید مادر را میگویم! گاهى هم براى مادر ﻣـﺎدرى کنید …!