نظر و حکم رهبر در مورد چند همسری مرد ها

در نظر رهبر عزیز بنابر ادله‌ی معتبر دینی چند همسری مردان، مباح اما غیر مستحب است، اما از آنجا که مطابق دلایل قرآنی جواز آن مشروط به اطمینان از رعایت عدالت بین همسران شده است،…