چگونگی استفاده از سبزیجات

این عقیده که خام خوردن همه سبزیجات، مفیدتر از پختن آنهاست، اشتباه است.در بسیاری سبزیجات مانند اسفناج، کلم، قارچ و غیره موادی وجود دارد که تنها به صورت پخته، قابل جذب در بدن ما هستند.